Нормативтік құқықтық актілер

Iс жүргiзудегі нормативтiк - әдiстемелiк база - бұл заңдар, нормативтiк құқықтық актілер және (оқу процесiн ұйымдастыру) мекеменiң ағымдағы қызметiндегi құжаттарды жасау,олардың өңдеу, сақтау және қолдану технологиясы бойынша регламентін белгiлейтiн әдiстемелiк құжаттардың жиынтығы.

Академиялық демалыс беру туралы

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану және танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы

Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы

Білім туралы

Білім туралы Заңы

Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты
ұйымдастыру ережесін бекіту туралы

Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының және кәсіптік
практикадан өткізуге арналған үлгілік шарт нысандарын бекіту туралы

Білім туралы құжаттардың түрлерін, білім туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар
беру қағидаларын бекіту туралы

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарын бекіту туралы

Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын
бекіту туралы

Білім беру қызметін лицензиялау

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға
сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы

Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беретін оқу бағдарламарын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау

Білім беру ұйымдарының ішкі тәртібінің үлгі қағидасын бекіту туралы

Білім туралы құжаттарды ресімдеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы

Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы

Білім беру ұйымдарына қашықтан оқытуды ұсыну бойынша қойылатын
талаптарды және қашықтан оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру
қағидаларын бекіту туралы

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту және «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы

Ғылым туралы

Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы

Ғылыми дәрежелер беру ережесін бекіту туралы

Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы

Еңбек Кодексі

Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлау

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандартын бекіту туралы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының даму бағдарламасының құрылымын және оны әзірлеу қағидаларын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Жоғары оқу орнының Ғылыми Кеңесі қызметінің үлгі ережесін және оны сайлау тәртібін бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын беру қағидаларын бекіту туралы

Жоғары оқу орындарында білімалушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және Кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың нысанын бекіту туралы Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесін бекіту туралы

Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдару

Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін іске асыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы

Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының оқу процесін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдерінің қызметін
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің салалық
көтермелеу жүйесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрлық технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы

Университет қызметкерлері мен профессор-оқытушылар құрамының біліктілік сипаттамалары туралы ереже

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus"
Stephen Geist
Artist

Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и
научно-методической работы

Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы

Об утверждении форм административных данных в рамках образовательного мониторинга

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им

Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям

Об утверждении Типового положения о диссертационном совете

Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь

Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования

Об утверждении Правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования

Об утверждении структуры и правил разработки программы развития организации высшего и (или) послевузовского образования

Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор ( доцент), профессор)

Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 554 «Об утверждении Правил организации деятельности подготовительных отделений высших учебных заведений Республики Казахстан»

Об утверждении Правил перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования

Об утверждении Правил признания и нострификации документов об образовании

Об утверждении Правил присвоения звания «Лучший преподаватель вуза»

Об образовании

О науке

Об утверждении Типового положения о диссертационном совете

Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда

Об утверждении Правил признания аккредитационных органов, в том числе зарубежных, и формирования реестра признанных аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и образовательных программ

Об утверждении Правил направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности

Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, в период пандемии

Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за системой образования

Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования

Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов

Об утверждении структуры и правил разработки программы развития организации высшего и (или) послевузовского образования

Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы

Трудовой кодекс Республики Казахстан

Перечень некоторых приказов Министра образования и науки Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ «Diploma Supplement»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации промежуточной и итоговой аттестации в организациях высшего и (или) послевузовского образования в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19