Кафедра оқытушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстары(2019-2020 оқу жылы)

1. Қолданбалы жобалар – 1

2. Iргелі жобалар – 1

3. Басқа ұйым бас ұйым болып табылатын іргелі және қолданбалы жобалар – 1

4. Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) ақпараттық компаниясының және SCOPUS деректер базасында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда жарияланған мақалалар саны – 4

5. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми журналдар тізіміне кіретін басылымдарда жарияланған мақалалар саны – 7

6. Шетелдік ғылыми басылымдардағы жарияланымдар саны – 2

7. Халықаралық конференцияларда жарияланған мақалалар саны – 10

8. Оқулықтар меноқуқұралдары – 9

9. Монография – 1